Regulamin

Regulamin świadczenia usług regeneracji przekładni kierowniczych przez PURM Przekładnie Kierownicze z siedzibą w Łodzi, przy
UL. UJŚĆIE 3, NIP: 727-178-97-53, dalej PURM
                                                                           §1 Warunki ogólne
1. Klient zlecając telefonicznie lub przez stronę www.purm.com.pl , a następnie przekazując przekładnie kierowniczą do
PURM akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Niniejsze warunki znajdują zastosowanie dla usług wykonywanych na rzecz konsumentów, przedsiębiorcy winni
zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umownymi dla Przedsiębiorców.
3. Ogólne Warunki Umowne dla konsumentów są doręczane Konsumentowi najpóźniej przed zawarciem umowy. Dla
transakcji zawieranych za pośrednictwem sieci Internet klient przed potwierdzeniem zawarcia transakcji winien
zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umownymi dla konsumentów, a poprzez kliknięcie „kup teraz” potwierdza, że się z
nimi zapoznał i je akceptuje.
4. W przypadku Konsumentów dokonujących zawarcia umowy osobiście Ogólne Warunki Umowne są im wręczane przed
zawarciem umowy.
5. Tekst ogólnych warunków umownych dostępny jest na stronie www.purm.com.pl oraz w siedzibie PURM
                                      §2 Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywanej usługi
1. PURM może odmówić wykonania usługi gdy przedmiot regeneracji nie nadaje się do dalszego używania niezależnie od
podjętych czynności regeneracyjnych, a w szczególności gdy stopień uszkodzenia, zużycia lub zniszczenia przekładni
kierowniczej jest taki, że nie nadaje się ona do dalszej eksploatacji. W takim przypadku klient informowany jest o
braku możliwości naprawy, a  przedmiot naprawy odsyłany jest na jego koszt, chyba, że strony umówią się na piśmie
inaczej. W tym przypadku klientowi zwracane jest wynagrodzenie za regeneracje maglownicy, z wyjątkiem opłaty za
ekspertyzę określoną w umowie. W przypadku odmowy wniesienia opłaty za ekspertyzę maglownica jest zwracana
Klientowi w stanie rozłożonym.
2. PURM wykonuje naprawy w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami techniki znanymi na dzień wykonania usługi.
3. Na wykonane usługi PURM udziela gwarancji, której warunki określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym
do przekładni kierowniczej.
4. Klient zobowiązany jest do odebrania przekładni w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu naprawy. Po
wyznaczeniu dodatkowego terminu na odbiór nie dłuższego niż kolejnych 7 dni, przekładnia przechowywana jest na
koszt klienta za cenę określoną w cenniku. W razie braku odbioru przekładni w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia
o zakończeniu naprawy pozostawiona przekładnia przechodzi na własność PURM, o czym klient zawiadamiany jest
pisemnie.
                                                                           §3 Wynagrodzenie PURM
1. Za wykonanie usługi należy się PURM wynagrodzenie zgodnie z cennikiem i umową.
2. W razie opóźnienia w zapłacie PURM należą się odsetki ustawowe za opóźnienie określone zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. W razie przesłania do PURM przekładni kierowniczej, po wykonaniu usługi klient zobowiązany jest do jej odbioru,
zgodnie z wybranym wariantem (tj. przesyłka za pobraniem, kurier, lub osobiście) w terminie 7 dni od dnia wykonania
naprawy ustalonej przez strony.
4. W razie bezskuteczne upływu terminu odbioru, PURM wyznaczy klientowi dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na
odebranie przedmioty naprawy. Po bezskutecznym upływie tego terminu, PURM przechowuje przekładnie kierowniczą
klienta, za co pobiera opłatę zgodną z cennikiem (załącznik 2)
5. Opłata o której mowa w ust. 4, naliczana jest od dnia w którym klient winien odebrać przedmiot naprawy  z PURM do
dnia faktycznego odbioru, przy czym PURM będzie wystawiał comiesięczne rachunki  za przechowywanie płatne w
terminie 7 dni od dnia wystawienia rachunku.
                                                                               §4 Montaż przekładni
1. Klient może dokonać montażu przekładni samodzielnie lub w wybranym przez siebie zakładzie, jednakże za działania
takiego zakładu PURM odpowiedzialności nie ponosi.
                                                             §5 Postępowanie reklamacyjne
1. W czasie ograniczonym czasem trwania gwarancji Klient może domagać się naprawy regenerowanej przekładni
kierowniczej na warunkach i zasadach określonych w gwarancji.
2. PURM rozpatruje roszczenia gwarancyjne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
                                                               §6 Postanowienia końcowe
1. Do niniejszych Ogólnych Warunków Umownych dla Konsumentów oraz zawartych na ich podstawie umów stosuje się
prawo polskie.
2. Ogólne Warunku Umowne dla Konsumentów wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012r. i mają zastosowanie do umów
zawartych po tej dacie.
Załączniki:
1. Wzór karty gwarancyjnej
2. Cennik
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzór karty gwarancyjnej
PURM Przekładnie kierownicze Marek Ciesielski gwarantuje sprawne działanie przedmiotu naprawy przez okres 6 lub 12 m-cy
od daty naprawy. Gwarancja obejmuje wady wynikiem których może być nieszczelność układu kierowniczego lub nadmierne
luzy. Ujawnione w czasie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie, pod warunkiem spełnienia niżej określonych wymagań.
1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad eksploatacyjnych:
a. NALEZY UTRZYMYWAĆ POZIOM OLEJU MIĘDZY ZNACZNIKAMI MIN I MAX.
b. REGULARNIE KONTROLOWAĆ STAN OSŁON GUMOWYCH POD KĄTEM USZKODZEŃ
MECHANICZNYCH.
c. PRZESTRZEGAC ZALECEŃ PRODUCENTA ODNOŚNIE ROZMIARU OPON ( DUZE ROZMIARY OPON
NIEZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA POWODUJĄ DUZO SZYBSZE ZUŻYCIE PRZEKŁADNI)
d. OLEJ W UKŁADZIE WSPOMAGANIA ZGODNY Z ZALECENIAMI PURM
e. W PRZYPADKU MONTAŻU PRZEKŁADNI POZA FIRMĄ PURM MAX MOMENT DOKRĘCANIA DRĄŻKA
DO PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ 90 Nm.
2. Gwarancja jest wyłączona w przypadku:
a. Nieprawidłowego montażu przekładni przez osoby trzecie.
b. Przekładnia jest uszkodzona mechanicznie.
c. Samochód jest po kolizji drogowej
d. Samochód jest po pożarze
e. Zamontowana przekładnia pochodzi z innego modelu samochodu ( samochodu przerabianego z kierownicą po
prawej stronie).
3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia karty gwarancyjnej przy składaniu reklamacji.
4. Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób trzecich w przekładnie.
5. Termin rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych wynosi 14 dni.
6. O roszczeniu gwarancyjnym Klient zobowiązany jest powiadomić PURM telefonicznie/listownie i w razie konieczności
wysłania przekładni kurierem uzgodnić z PURM koszty wysyłki.
7. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa.
8. Przekładnia dostarczona do reklamacji oprócz karty gwarancyjnej musi posiadać widoczny i czytelne oznaczenie
PURM (plomba gwarancyjna, oznaczenia kto regenerował przekładnie oraz datę regeneracji), brak  plomby lub
oznaczeń  może stanowić podstawę do odmowy rozpatrzenia reklamacji.
9.    Gwarancja nie obejmuje elementów elementów elektrycznych przekładni.
10. Termin gwarancji wynosi:
a. 12 miesięcy w przypadku, gdy klient wybierze naprawę na uszczelniaczach oryginalnych.
b. 6 miesięcy w przypadku gdy klient wybierze naprawę na uszczelniaczach podwymiarowych
ZAŁACZNIK NR 2
CENNIK
Cena regeneracji przekładni kierowniczej do samochodu osobowego i dostawczego w zakładce cennik, jeżeli nie znaleźli
państwo swojego modelu samochodu proszę dzwonić.
Opłata za przechowywanie – 5 zł za każdy dzień powyżej siedmiu dni od daty naprawy
Opłata za ekspertyzę – 50zł